Ułatwienia dostępu

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY
ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPRASZA DO SKŁDANIA OFERTY CENOWEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2007 roku, nr 223, poz. 1655 z późn zm. )

na realizację usługi pn.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miastków Kościelny”


1. Podstawa prawna:
Zamówienie udzielone będzie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223., poz. 1655 ze zm.) zgodnie z którym, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro.

2. Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest:
Wykonanie usługi polegającej na usunięciu i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych pochodzących z budynków komunalnych oraz budynków należących do osób fizycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Miastków Kościelny.

CPV- 90.65.00.00-8 usługi w zakresie usuwania azbestu.

Lokalizacja inwestycji: Gm. Miastków Kościelny.

Zakres prac:

1. Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych w ilości – ok. 370 m2/ 6,041 ton.

2. Odbiór wraz z załadunkiem, transport i utylizacja płyt azbestowo - cementowych w ilości – ok. 3000 m2/ 48,027 ton.

Wykaz nieruchomości, z których należy usunąć bądź odebrać zostanie przekazany Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofert.

Do obowiązków Wykonawcy należy również:

 • zapewnienie organizacji i zabezpieczenia placu robót,
 • skontaktowanie się i umówienie na dogodny termin z właścicielem posesji na demontaż lub odbiór wyrobów zawierających azbest,
 • uporządkowanie terenu robót po zakończeniu prac,
 • potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości poprzez wypełnienie karty ewidencji odpadu i karty przekazania odpadu na składowisko przez Wykonawcę.
 • przekazanie oświadczenia o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych ( zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r Nr 71 poz. 649 )
 • przekazanie Zamawiającemu oświadczeń potwierdzających demontaż lub odbiór płyt azbestowo –cementowych z podaniem ich ilości w m2,  podpisanych przez właścicieli, u których wykonano usługę.
 • przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów – miejsce utylizacji ( karta przekazania odpadu na składowisko przeznaczone do składowania odpadów zawierających azbest )
 • poniesienie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac.

  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)
 • Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150)
 • Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm)
 • Ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz.1824)
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)
 • Rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30 poz. 213).

Wykonanie powyższych zadań winno odbywać się także według zasad określonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierają azbest opracowanym dla Gminy Miastków Kościelny na lata 209-2032”, który został przyjęty uchwałą nr XX/85/2008 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 22 grudnia 2008 roku.

UWAGA:
Podane ilości pokryć dachowych objętych przedmiotem zamówienia określone zostały  w sposób szacunkowy. Wartości te w czasie trwania umowy mogą ulec zmianie.
Zamawiają przyjął że:
- 1 m2 płyty azbestowo  - cementowej ( niska fala ) waży 15 kg.
- 1 m2 płyty azbestowo  - cementowej ( wysoka fala ) waży 17 kg.
- 1 m2 płyty azbestowo  - cementowej ( typu caro ) waży 1,4 kg.

3. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zmówienia - do 30 listopada 2010 roku.

4. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Wykonawca określi cenę na podstawie sporządzonej przez siebie kalkulacji cenowej z podziałem oddzielnym na:
- demontaż płyt azbestowo – cementowych,
- odbiór wraz z załadunkiem, transportem oraz utylizacją na składowisku odpadów niebezpiecznych,
- cena całkowita za 1 m2 demontażu, odbioru, transportu i utylizacji płyt azbestowo – cementowych.
Wykonawca określi ceny na wszystkie wyżej wymienione elementy zamówienia za pomocą karty wyceny zadania, która stanowić będzie załącznik nr 1a do oferty według następujących zasad:
- wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową,
- cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi obejmować cenę netto bez należnego podatku i cenę brutto.
Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty ( cena całkowita ) muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Wymagania dla wykonawców:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) są w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

6. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Błażej Szczepański – inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych,
tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32,
email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

7. Zawartość oferty:

 1. Wypełniony formularz oferty ( załącznik nr 1 );
 2. Karta wyceny zadania z podziałem na jego elementy ( załącznik nr 1a );
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2 );
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawe zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 7. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
  i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( należy załączyć referencje );
 8. Podpisany projekt umowy i parafowane wszystkie strony umowy ( załącznik nr 3 );
 9. Dokumenty zezwalające wykonawcy na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zwierających azbest  ( zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów - wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów, zezwolenie na transport odpadów wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów, decyzja  zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest – obowiązująca do końca terminu realizacji zadania ).

Wykonawca, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych powyżej oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Uwaga: Wszystkie kserokopie powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę ( dotyczy każdej zapisanej strony ).

9. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz na formularzach, które stanowią załączniki do zaproszenia. Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności i odpowiednio ponumerowane. Do obowiązków oferenta należy zapoznanie się z wielkością przedmiotu zamówienia, zadanie wszelkich pytań niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty.

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 4. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach a numeracja stron winna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
 5. Każda zapisana strona powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
 6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 7. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
 8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.
 9. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
 10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  Oferty należy składać w zaklejonych opakowaniach. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres:

Gmina Miastków Kościelny
08-420 Miastków Kościelny ul. Rynek 6

oraz oznakowana następująco:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny”
z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 28.06.2010 r. godzina 10:00”
( Koperta wewnętrzna powinna być dodatkowo opatrzona pieczęcią nagłówkową firmy ).

10.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym
ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny
Pokój nr 12 do dnia 28.06.2010 roku do godz. 9:45.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwarcia.

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym
ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny
Pokój nr 13 dnia 28.06.2010 roku, godz. 10:00.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności.
Informacje, o których mowa powyżej zostaną niezwłocznie przekazane Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

11.  Ocena ofert:

 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę ( cenę całkowitą ) na realizacje przedmiotu zmówienia oraz którego oferta spełniać będzie wymogi określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – niespełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przezZamawiającego i podanych w zaproszeniu ) dołączonych do oferty.
 3. W toku badania ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczącej treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca dotyczącej treści złożonej oferty.
 4. Zamawiający odrzuca ofertę, która jest niezgodna z zaproszeniem do składania ofert, nie zawiera wymaganych oświadczeń lub dokumentów, zawiera błędy w obliczeniu ceny oraz gdy wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

12. Informacje dodatkowe:

Termin związania oferta wynosi 30 dni.

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta zgodnie z załączonym wzorem umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kar umownych w przypadku nie otrzymania środków ( dotacji ) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

13. Załączniki.

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy.
1a. Karta wyceny zadania z podziałem na jego elementy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
3. Wzór umowy.


Sporządził:
Błażej Szczepański – inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych
tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32
email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 


Zatwierdził:

WÓJT GMINY
Jadwiga Wojda

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.