Ułatwienia dostępu

Gmina Miastków Kościelny jest gminą wiejską leżącą w województwie mazowieckim, w północno-wschodniej części powiatu garwolińskiego. W latach 1975–1998 gmina pod względem administracyjnym należała do dawnego województwa siedleckiego.

Jej powierzchnia wynosi 85,24 km2, co stanowi 6,64 % powierzchni powiatu garwolińskiego. Zamieszkuje ją 4871 osób rozmieszczonych w 16 miejscowościach wiejskich: Miastków Kościelny, Brzegi, Glinki, Kujawy, Kruszówka, Oziemkówka, Przykory, Ryczyska, Stary Miastków, Wola Miastkowska, Zabruzdy Kolonia, Zasiadały, Zgórze, Zwola, Zwola Poduchowna. Poniższa tabela przedstawia tendencje demograficzne gminy:

Tendencje demograficzne gminy 

Rok

1950

1960

1970

1978

1988

1998

2003

2011

2016

2018

2019

 

Liczba ludności

6283

6229

5870

5506

5544

5239

5127

 5101

4921

4908

4871

 


Miastków Kościelny jest gminą typowo rolniczą. Rolnictwem w ramach własnego gospodarstwa zajmuje się tu co najmniej 70 % pracujących. Około 20 % ludności pracuje dodatkowo w usługach bądź przemyśle, a około 10 % pracuje wyłącznie poza swoim gospodarstwem domowym. W chwili obecnej na terenie gminy funkcjonuje 2100 gospodarstw rolnych. Poniższa tabela obrazuje ilości gospodarstw rolnych pod względem wielkości:

Ilości gospodarstw rolnych pod względem wielkości

Do 1 ha

1-3 ha

3-5 ha

5-7 ha

7-10 ha

10-15 ha

15-20 ha

Powyżej 20 ha

725

536

336

251

164

45

28

15

Powierzchnia użytków rolnych na terenie gminy wynosi  80% ogólnej powierzchni, co jest najwyższym wskaźnikiem w powiecie garwolińskim. W zasiewach dominują: zboża, ziemniaki i warzywa. Uzyskane plony w przeliczeniu na 1 ha upraw kształtują się na poziomie średniej krajowej.

Biorąc pod uwagę sytuację mieszkaniową w gminie Miastków Kościelny, posiada ona korzystniejsze niż w powiecie garwolińskim wskaźniki zagęszczenia mieszkań i tak jedną izbę przypada na 1,18 osoby. W przeliczeniu na metry na jedną osobę przypada 18,8 m2. Wysoki odsetek budynków mieszkalnych bo około 24 % stanowią mieszkania wybudowane przed 1945 rokiem, a więc stare i często wymagające remontu bądź gruntownej modernizacji. Poziom wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje i urządzenia plasuje się na średnim poziomie w powiecie garwolińskim.

Jakość życia mieszkańców gminy nie dobiega od warunków występujących w innych gminach rolniczych województwa mazowieckiego. Gmina posiada dobry układ komunikacyjny. Jako dobre należy uznać warunki zasilania energetycznego. Gmina posiada zbiorowy systemem wodociągowy, który w chwili obecnej obejmuje około 98 % jej powierzchni.

W bardzo dużym stopniu rozwój gminy nastawiony jest na inwestycje służące wspieraniu ekologii. Do zadań takich należy przede wszystkim rozbudowa istniejącego sytemu kanalizacji sanitarnej. Po zakończeniu inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej podjęto działania mające na celu wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.

W 2007 roku zakończyła się inwestycja polegająca na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Miastkowie Kościelnym.

 • Równiny Garwolińskiej, która należy do makroregionu Niziny Środkowo-mazowieckiej;
  • Wysoczyzny Żelechowskiej, która należy do makroregionu Niziny Południowo-podlaskiej.

Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 60 osób na 1 km 2, co stanowi średnie zaludnienie dla obszarów wiejskich.

Gmina Miastków Kościelny graniczy z następującymi gminami:
• Od północy z gminą Borowie,
• Od południa z gminą Żelechów,
• Od Zachodu z gminą Górzno,
• Od wschodu z gminą Stoczek Łukowski i Wola Mysłowska w pow. Łuków woj. lubelskie.

Gmina Miastków Kościelny położona jest na obszarze trzeciorzędowego głównego zbiornika wód podziemnych  „ Subniecka warszawska – część centralna” o zasobach dyspozycyjnych 0,10 l/s/km 2.

Pod względem rzeźby terenu, obszar gminy jest mocno urozmaicony, wysokość waha się od około 140 m n.p.m. do ponad 205m n.p.m. Gwałtowniejsze różnice wysokościowe występują zwłaszcza w okolicach Ryczysk i Zwoli Poduchownej, gdzie na niewielkiej odległości teren wznosi się od 150 m n.p.m. do 190 m n.p.m.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie:

 • budynku oczyszczalni ścieków wraz z wymaganym wyposażeniem technologicznym umożliwiającym proces oczyszczania ścieków,
  • wykonaniu 8103 m kanału grawitacyjnego,
  • wykonaniu 2526 m  kanału tłocznego,
  • wykonaniu 6 pompowni ścieków,
  • oraz wykonaniu około 200 przyłączy kanalizacyjnych.

Nowoczesna oczyszczalnia spełnia wszelkie normy wynikające z prawa krajowego jak również wspólnotowego. W tym samym roku w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono również wykonawcę dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Zwola, Stary Miastków oraz Oziemkówka. Stopień zaawansowania prac jest zgodny z zakładanym harmonogramem. W 2008 roku uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej o długości 7 km, którą objęta zostanie miejscowość Zwola. Ponadto opracowywane są kolejne 2 projekty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej, dla kolejnych miejscowości wchodzących w skład aglomeracji Miastków Kościelny.

Gmina jest podłączona do sieci gazu ziemnego. Stopień zgazyfikowania gminy wynosi w chwili obecnej 50 %. Łączna długość sieci gazowej przebiegającej przez teren gminy wynosi 42,5 km. Źródłem zasilania jest gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 Puławy-Warszawa. Sieć gazowa średniego ciśnienia uwzględnia możliwość dostawy gazu odbiorcom do celów komunalno-bytowych i grzewczych oraz do celów usługowych i obsługi gospodarstw rolnych.  Gmina nie posiada zorganizowanych systemów zasilania w ciepło. Ogrzewanie obiektów zabezpieczają paleniska indywidualne oraz niewielkie kotłownie lokalne. Obiekty oświatowe oraz użyteczności publicznej ogrzewane są głównie poprzez nowe kotłownie olejowe i gazowe.

Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe (w Miastkowie Kościelnym, Zgórzu, Brzegach i Zwoli) oraz złobek i przedszkole w Miastkowie Kościelnym. W związku ze zmniejszającą się liczbą narodzin nie występuje potrzeba rozbudowy bazy oświatowej.

W miejscowości gminnej znajduje się ośrodek zdrowia. Działają także dwa gabinety prywatne: ginekologiczny i stomatologiczny.

Sieć usług handlowych jest dość dobrze rozwinięta. Na terenie gminy funkcjonuje 36 sklepów, głównie z artykułami spożywczymi. Z większości specjalistycznych usług i handlu mieszkańcy gminy korzystają najczęściej w pobliskim Garwolinie.
Jednym z mankamentów jest niska lesistość gminy wynosząca 16 % przy średniej krajowej wynoszącej 27 %. Cennym elementem  środowiska przyrodniczego jest również dolina rzeki Wilgi, stanowiąca ciąg ekologiczny związany z Nadwiślańskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Teren gminy posiada również atrakcyjne dobra kultury, takie jak zabytkowe obiekty sakralne w Miastkowie Kościelnym i Zwoli czy Zespół pałacowo-parkowy w Miastkowie Kościelnym. Wstępują tu również liczne stanowiska archeologiczne

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.