22 grudzień 2022 13:59

I.6220.5.7.2022 
 


 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu postanowienia

                Na podstawie art. 10 § 1, art. 49,  art. 123  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz 2000 z zm.) oraz w związku z art. 63 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029),  

zawiadamiam,

że w dniu 22.12.2022 r. zostało wydane postanowienie nr I.6220.5.7.2022 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 7,8 43, 44 obręb ewidencyjny Brzegi, położonej w gminie Miastków Kościelny” i sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko.

 

Z treścią postanowienia i zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, w godz. 7-15, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze pismo uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

 

 

Otrzymują:

 

 1. Strony postępowania
 2. A/a

Powyższe obwieszczenie umieszcza się (na okres 14 dni) na:

 1. Tablicy ogłoszeń wsi Brzegi
 2. Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym
 3. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym
14 listopad 2022 12:22

Wójt Gminy Miastków Kościelny
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na najem lokali
położonych w miejscowości Miastków Kościelny gm. Miastków Kościelny

03 listopad 2022 09:26

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Wójt Gminy Miastków Kościelny, działając zgodnie z art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.                  z 2020 r. poz. 2000)  zawiadamia, że w dniu 28 października 2022 roku wydana została decyzja, znak: I.6220.4.8.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Nr 130805W w m. Stary Miastków gm. Miastków Kościelny”. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia prowadzone było na wniosek Gminy Miastków Kościelny

 Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami i uzgodnieniami właściwych organów od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, po wcześniejszym umówieniu terminu.

 

 

Powyższą informację umieszcza się (na okres 14 dni) na:

 

 

 1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny,
 2. Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl
 3. Przekazano: Sołtysowi wsi Stary Miastków w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń.
17 październik 2022 07:39

I .6220.5.3.2022

 

 

O B W I E S Z CZ E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

 

         Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 745 z zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam, że w dniu 14.10.2022 roku na wniosek New Energy Investments Sp. z o.o., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 7,8 43, 44 obręb ewidencyjny Brzegi, położonej w gminie Miastków Kościelny”

  Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z  art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny,  w godz. od 700 do 1500 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

          Decyzję w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Miastków Kościelny po uzyskaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

        Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień.

    

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

 1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny,
 2. Umieszczenie na stronie internetowej miastkowkoscielny.pl
 3. Przekazano: Sołtysowi wsi Brzegi w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
10 październik 2022 11:55

I N FO R M A C J A 

WÓJTA GMINY W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM 

 

Niniejszym informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia

 10-11-2021roku wykaz nieruchomości mienia gminnego, przeznaczonego do najmu. 

Wykaz obejmuje lokal o pow. 33,2m2  oraz lokal  o pow. 6,1m2 znajdujące się w przyziemiu budynku położonego na działce nr 141/8  w miejscowości Miastków Kościelny przy ulicy Szkolnej 5,  dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr 59563.       

Z treścią wykazu można zapoznać się codziennie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie, tel. 025 684 16 32

Wykaz nieruchomości znajduje się na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl

28 wrzesień 2022 13:09

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny działając  zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą na „Przebudowie drogi gminnej Nr 130805W w m. Stary Miastków gm. Miastków Kościelny” wszczętego na wniosek Gminy Miastków Kościelny, reprezentowanej przez Wójta Gminy Miastków Kościelny Pana Jerzego Jaronia.

z a w i a d a m i a m

 

strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami powyższej sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego pisma. Dokumentacja sprawy dostępna jest w godz. od 700 do 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

 1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny
 2. Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl
 3. Przekazano: Sołtysowi Stary Miastków w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń.
16 sierpień 2022 13:44

 

OBWIESZCZENIE

         Wójt Gminy Miastków Kościelny działając godnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 222, 223 w obrębie Brzegi, gmina Miastków Kościelny” wszczętym na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

z a w i a d a m i a

strony postępowania, że w dniu 11.08.2022 r. zostało wydane postanowienie znak I.6220.3.7.2022 w sprawie zawieszenia w/w postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zawiadamia się również o możliwości zapoznania się z aktami powyższej sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Dokumentacja sprawy dostępna jest w godz. od 700 do 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6 – po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 

Otrzymują:

 1.Strony postępowania

 2. A/a

Powyższe obwieszczenie umieszcza się (na okres 14 dni) na:

1. Tablicy ogłoszeń wsi Brzegi i Zasiadały

2. Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym

3. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym

 

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Salamończyk- insp. ds. ochrony środowiska i leśnictwa

tel. 506582293

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.