Ułatwienia dostępu

Przebudowa drogi gminnej - ul. Marii Konopnickiej w Miastkowie Kościelnym

Miastków Kościelny, dnia 28.05.2010 roku

IZP. 3410/1/2010 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm. ) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Marii Konopnickiej w Miastkowie Kościelnym” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROMOS” Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 45,
08-410 Wola Rębkowska

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie wcześniej niż 04.06.2010 roku.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy 

Adres wykonawcy 

Liczba punktów

1

Przedsiebiorstwo Robót Drogowych
„DROMOS” Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 45,
08-410 Wola Rębkowska 

100

2

„FEDRO” Sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 1
08-445 Osieck 98

75


Kryterium oceny ofert – cena 100%

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 


3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 


Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".


Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy
postępowania
2. a/a

Wójt Gminy
Jadwiga Wojda

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.