IZP 272.4.2.2011 Zaproszenie do składania oferty cenowej

06 październik 2011 09:26

 Gmina Miastków Kościelny

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –

Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

na realizację zadania:

Nazwa zadania:


„Wymiana posadzek z płytek PCV na wykładzinę podłogową z PCV
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli gm. Miastków Kościelny”

 

Informacje wstępne:

Nazwa Zamawiającego:

Gmina Miastków Kościelny

Siedziba:

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym

Adres:

08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6

Tel.:

(0 25) 7511286

Fax.:

(0 25) 7544007

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona WWW

www.miastkowkoscielny.pl

Godziny urzędowania

700 – 1500

 

 

 

 

Podstawa prawna:

Zamówienie udzielone będzie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm), zgodnie z którym, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

 

I. Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest:

 

 

 

Wymiana posadzek z płytek PCV na wykładzinę podłogową z PCV w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli gm. Miastków Kościelny”.Wspólny Słownik Zamówień : CPV: 45432130-4 – Pokrywanie podłóg.

 

 

 

Lokalizacja inwestycji: Zwola gm. Miastków Kościelny

 

 

 

 

Zakres zamówienia:

 1. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych – 187,5m2
 2. Warstwy wyrównawcze i wygładzające – grunt dyspersyjny – 201,50 m2
 3. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 – 201,50 m2
 4. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wyłożeniem na ściany 10cm – wykładzina antystatyczna i antypoślizgowa przy ścianach na szerokość 90cm w innym kolorze – 201,50m2
 5. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – zgrzewanie wykładzin rulonowych – 201,50
 6. Progi stalowe – 5m.
 7. Wywóz powstałych odpadów.

 

 

 

Charakterystyka techniczna wykładziny podłogowej:

 1. Wykładzina podłogowa z PCV.
 2. Wykładzina do obiektów użyteczności publicznej przeznaczona do placówek oświaty.
 3. Grubość całkowita – min. 2,0mm.
 4. Grubość warstwy użytkowej – min. 0,8 mm.
 5. Masa powierzchniowa – min. 2,8 kg/m2 /m3
 6. Wykładzina antystatyczna.
 7. Odporność barwy na światło sztuczne: min. 6
 8. Oddziaływanie krzesła na rolkach – brak uszkodzeń.
 9. Skutek ruchu nogi mebla – brak uszkodzeń.

 

 

 

II. Oferty częściowe i wariantowe.

 

 

 

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, oferta powinna obejmować kompletną
  ( z punktu widzenia celu, któremu ma służyć ) realizację zamówienia.

 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

 

 

III. Termin wykonania zamówienia.

 

 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia – 21 listopada 2011 roku.

 

 

 

IV. Ocena ofert:.

 

 

 

1.Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

 

 

 1. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. W przypadku nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlegałaby odrzuceniu lub konieczne było by unieważnienie postępowania.
 2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę (cenę całkowitą) na realizację przedmiotu zamówienia oraz którego oferta spełniać będzie wymogi określone w zaproszeniu do składania ofert.
 3. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczącej treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dotyczącej treści złożonej oferty.
 4. Zamawiający odrzuca ofertę, która jest niezgodna z zaproszeniem do składania ofert, nie zawiera wymaganych oświadczeń lub dokumentów, zawiera błędy w obliczeniu ceny oraz gdy wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

V. Zawartość ofert:

 

 

 

 1. Formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1);
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2);
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawe zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 6. Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
  i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( należy załączyć referencje );
 7. Podpisany projekt umowy i parafowane wszystkie strony umowy (załącznik nr 5);
 8. Dane dotyczące podwykonawców z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych i zakresu powierzonych im części zamówienia wraz z pisemnym zobowiązaniem tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( jeśli oferent przewiduje zatrudnienie podwykonawców );
 9. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót (załącznik nr 3).
 10. Oświadczenie Wykonawcy, że wykładzina podłogowa z PCV może być montowana w obiektach użyteczności publicznej jakim jest szkoła.
 11. Charakterystyka techniczna oferowanej wykładziny.

 

 

 

Wykonawca, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych powyżej oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

 

 

 

Uwaga: Wszystkie kserokopie powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.

 

 

 

VI. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

 

 

 

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym, 08-420 Miastków Kościelny,

ul. Rynek 6

faks: (025) 754 40 07 lub

droga elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 Wioletta Ulrich-Juś – inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych

tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32,

email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

VII. Termin związania ofertą.

 

 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

 

 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

 

 

 

1. Przygotowanie oferty.

 

 

 

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 4. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach a numeracja stron winna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
 5. Każda zapisana strona powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
 6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 7. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
 8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
 9. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
 10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 11. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

 

 

 

 

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

 

 

 

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym

ul. Rynek 6

08-420 Miastków Kościelny

Pokój nr 12

 

 

 

do dnia 12.10.2011 roku do godz. 09:45.

 

 

 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwarcia.

 

 

 

2. Miejsce otwarcia ofert:

 

 

 

w siedzibie Zamawiającego:

 

 

 

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym

ul. Rynek 6

08-420 Miastków Kościelny

 

 

 

Pokój nr 13

 

 

 

dnia 12.10.2011 roku godz. 10:00.

 

 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

 

 

 

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty.

 

 

 

Oferty należy składać w zaklejonych opakowaniach. Należy stosować opakowanie zewnętrzne
i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

 

 

 

Gmina Miastków Kościelny

08-420 Miastków Kościelny ul. Rynek 6

oraz oznakowana następująco:

„Wymiana posadzek z płytek PCV na wykładzinę podłogową z PCV w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli gm. Miastków Kościelny”

 

 

 

z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 12.10.2011 roku godzina 10:00”

( Koperta wewnętrzna powinna być dodatkowo opatrzona pieczęcią nagłówkową firmy).

 

 

 

 

X. Opis sposobu obliczania ceny.

 

 

 

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Cenę oferty należy obliczać na podstawie dostarczonych przedmiarów robót (załącznik nr 3) i dodaniu wartości podatku VAT. Oferent winien załączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

 

 

 

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy :

 

 

 

 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.
 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
  BS. GARWOLIN
  ODDZIAŁ MIASTKÓW KOŚCIELNY
  48 9210 0008 0056 4834 2000 0040
  tytułem:
  „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy IZP. ……………………..”.
 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
 8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
 10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
 11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

 

 

 

XII. Informacje dodatkowe:

 

 

 

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta zgodnie z załączonym wzorem umowy.

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

 

 

Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

 

 

Informacje o zaproszeniu do składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się na naszej stronie internetowej:

www.miastkowkoscielny.pl - zakładka przetargi 2011.

 

 

 

XIII. Załączniki.

 

 

 

 

 

 

Miastków Kościelny, dnia 05.10.2011r.

 

Sporządziła:

 

Wioletta Ulrich-Juś – inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych,
funduszy strukturalnych

 

tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32

 

email - inwestycje@miastkowkoscielny.pl 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.