Ułatwienia dostępu

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 roku  Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

 

 

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.),  informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:.

Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli,

 

 

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.

ul. Opaczewska 34/1

02-372 Warszawa

 

 

 

Cena oferty:

-  brutto:  105 000,00 zł.

 

 

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę  firmy Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji
Sp. z o.o., ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu.

 

 

 

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów – 100

 

 

 

W postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w zadania, ofertę zgodną ze SIWZ złożyła poniższa  firma:

 

 

 

1. Playtime Agnieszka Sereda

Ul. W. Kadłubka 24a

02-496 Warszawa

 

 

 

Cena oferty:

-  brutto:  123 500,00 zł.      

 

 

 

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena –  85,02 pkt.

Łączna suma punktów – 85,02.

 

 

 

2. Konsorcjum:

Lider – Piotr Zakrzewski

Partner – FreeKids

Ul. Armii Krajowej 2/26

18-200 Wysokie Mazowieckie

 

 

 

Cena oferty:

-  brutto:  116 850,00 zł.

 

 

 

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena –  89,86 pkt.

Łączna suma punktów – 89,86.

 

 

 

3. Informacja o ofertach odrzuconych:

 

 

 

1. MAGIC GARDEN

Daniel Gacek

Ul. Mieleńska 27

88-170 Pakość

 

 

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) Zamawiający odrzuca złożoną ofertę.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w Załączniku Nr 9 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany był do zaoferowania zestawu sprawnościowego zawierającego wskazane przez Zamawiającego elementy składowe:

 • Drabinka pozioma duża - 2 sztuki
 • Trap ruchomy z klocków - 1 sztuka
 • Wejście na podest z daszkiem poprzez 2 niższe podesty
 • oraz poprzez trap wejściowy pochyły
 • Wejście na podest przy pomocy drążka
 • Zjeżdżalnia wys. min. 130cm - 2 sztuki
 • Wieża z dachem, podest wys. ~130cm – 2  sztuki
 • Wieża z dachem - 1 sztuka
 • Wieża bez dachu – 1 sztuka

Wykonawca złożył w terminie ofertę dla przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z treścią złożonej przez Wykonawcę oferty zestaw zabawowy zawiera:

 • Dwie wieże z daszkiem dwuspadowym,
 • Wieża z daszkiem jednospadowym,
 • Wieża bez daszku,
 • Dwa ślizgi,
 • Zjazd strażacki,
 • Podest średni i niski,
 • Trap wejściowy,
 • Dwa pomosty stałe,
 • Pomost ruchomy.

Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako niezgodną ze SIWZ, z uwagi na fakt, iż zaoferowane przez Wykonawcę elementy zestawu zabawowego nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 9 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

 

2. NOVUM

Wyposażenie Placów Zabaw

Sławomir Chmieliński

Grom 36

12-130 Pasym

 

 

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) Zamawiający odrzuca złożoną ofertę.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w Załączniku Nr 9 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany był do zaoferowania zestawu sprawnościowego zawierającego wskazane przez Zamawiającego elementy składowe:

 • Drabinka pozioma duża - 2 sztuki
 • Trap ruchomy z klocków - 1 sztuka
 • Wejście na podest z daszkiem poprzez 2 niższe podesty
 • oraz poprzez trap wejściowy pochyły
 • Wejście na podest przy pomocy drążka
 • Zjeżdżalnia wys. min. 130cm - 2 sztuki
 • Wieża z dachem, podest wys. ~130cm – 2  sztuki
 • Wieża z dachem - 1 sztuka
 • Wieża bez dachu – 1 sztuka

Wykonawca złożył w terminie ofertę dla przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z treścią złożonej przez Wykonawcę oferty zestaw zabawowy zawiera:

 • 1 wieża z dachem dwuspadowym,
 • 1 wieża z dachem skośnym,
 • 1 zjeżdżalnia głęboka,
 • 9 zabezpieczeń,
 • 2 podesty,
 • 3 platformy,
 • 1 wejściówka,
 • 1 rurka nad zjeżdżalnią,
 • 1 rura strażacka,
 • 1 pomost wiszący,
 • 1 pomost stały,
 • 16 okuć metalowych w grunt.

Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako niezgodną ze SIWZ, z uwagi na fakt, iż zaoferowane przez Wykonawcę elementy zestawu zabawowego nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 9 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

 

 

 

3. SATERNUS DISTRIBUTION

Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Nowa 32

41-500 Chorzów

 

 

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) Zamawiający odrzuca złożoną ofertę.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w Załączniku Nr 9 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany był do zaoferowania zestawu sprawnościowego zawierającego wskazane przez Zamawiającego elementy składowe:

 • Drabinka pozioma duża - 2 sztuki
 • Trap ruchomy z klocków - 1 sztuka
 • Wejście na podest z daszkiem poprzez 2 niższe podesty
 • oraz poprzez trap wejściowy pochyły
 • Wejście na podest przy pomocy drążka
 • Zjeżdżalnia wys. min. 130cm - 2 sztuki
 • Wieża z dachem, podest wys. ~130cm – 2  sztuki
 • Wieża z dachem - 1 sztuka
 • Wieża bez dachu – 1 sztuka

Wykonawca złożył w terminie ofertę dla przedmiotowego zamówienia.

Oferta Wykonawcy wymagała uzupełnienia i wyjaśnienia. W związku z powyższym działając na podstawie art. 26 ust.3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz na podstawie art. 87 ust. 1 wezwał do wyjaśnień treści złożonej oferty.

W dniu 30.10.2012r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty oraz wyjaśnienia dotyczące złożonej treści oferty. Złożone dokumenty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W treści złożonych wyjaśnień Wykonawca jednak wskazał, że oferowany zestaw zabawowy zawiera następujące elementy:

 • 3 wieże z dachem czterospadowym,
 • 3 wieże bez dachu,
 • Pomost ruchomy – belka do balansowania
 • Pomost linowy
 • Pomost stały łukowy
 • 2 zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej
 • Rura strażacka
 • Balkonik
 • Ścianka wspinaczkowa
 • Trap wejściowy

Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako niezgodną ze SIWZ, z uwagi na fakt, iż zaoferowane przez Wykonawcę elementy zestawu zabawowego nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 9 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

 

 

 

4. Garden Designers

Mirosław Derkacz

Ul. Siewierzan 46/2

20-828 Lublin

 

 

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) Zamawiający odrzuca złożoną ofertę.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w Załączniku Nr 9 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany był do zaoferowania zestawu sprawnościowego zawierającego wskazane przez Zamawiającego elementy składowe:

 • Drabinka pozioma duża - 2 sztuki
 • Trap ruchomy z klocków - 1 sztuka
 • Wejście na podest z daszkiem poprzez 2 niższe podesty
 • oraz poprzez trap wejściowy pochyły
 • Wejście na podest przy pomocy drążka
 • Zjeżdżalnia wys. min. 130cm - 2 sztuki
 • Wieża z dachem, podest wys. ~130cm – 2  sztuki
 • Wieża z dachem - 1 sztuka
 • Wieża bez dachu – 1 sztuka

Wykonawca złożył w terminie ofertę dla przedmiotowego zamówienia.

Oferta Wykonawcy wymagała uzupełnienia i wyjaśnienia. W związku z powyższym działając na podstawie art. 26 ust.3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz na podstawie art. 87 ust. 1 wezwał do wyjaśnień treści złożonej oferty.

W dniu 19.10.2012r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty oraz wyjaśnienia dotyczące złożonej treści oferty. Złożone dokumenty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W treści złożonych wyjaśnień Wykonawca jednak wskazał, że oferowany zestaw zabawowy zawiera następujące elementy:

 • Wieża czworokątna x 4 szt. w tym wieża bez dachu, wieża z dachem jednospadowym, wieża z dachem dwuspadowym, wieża z dachem czterospadowym,
 • Pomost z osłonami,
 • Równoważnia,
 • Pomost wiszący,
 • Drabinka,
 • Koci grzbiet,
 • Rurka strażacka,
 • Trap –portal wspinaczkowy,
 • Zjeżdżalnia krasnal x 2 szt.,
 • Ścianka sprawnościowa,
 • Drabinka A szczebelkowo-wspinaczkowa.

Ponadto Wykonawca poinformował Zamawiającego, że: „Oferowany zestaw może pozostać w wersji podstawowej przedstawionej w ofercie lub też zmodyfikowany do wersji w pełni zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ”.

Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako niezgodną ze SIWZ, z uwagi na fakt, iż zaoferowane przez Wykonawcę elementy zestawu zabawowego nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 9 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Pzp Zamawiający zwrócił 2 oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert.

 

 

 

Zamawiający nie wykluczył z udziału w postępowaniu żadnego Wykonawcy.

Zamawiający odrzucił 4 oferty.

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku z faktem, iż zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759), z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp.

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

 

 

 

 1. Wszyscy uczestnicy postępowania
 2. a/a

 

 

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.