Ułatwienia dostępu

Autobus szkolny będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie Publicznej Szkoły podstawowej w Miastkowie Kościelnym przy ul. Szkolnej 8, od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 4 lutego 2011r. w godzinach od 8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku), szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (25) 751 12 85.

IZP 3410/1/2011

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ogłasza przetarg nieograniczony  na :

„Sprzedaż autobusu szkolnego marki JELCZ

o nr rej. WG 00545”.

 

 

 

Dane Sprzedającego:

 

 

Nazwa :

 

Gmina Miastków Kościelny

 

Siedziba:

 

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym

 

Adres:

 

08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6

 

Tel.:

 

(0 25) 7511286 (0 25) 684 16 32

 

Fax.:

 

(0 25) 7544007

 

e-mail:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Strona WWW

 

www.miastkowkoscielny.pl

 

Godziny urzędowania

 

700 – 1500

 

 

 

Cena wywoławcza określona została przez Licencjonowanego Rzeczoznawcę Polskiego Związku Motorowego i wynosi 24 700 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset złotych 00/100) i jest zarazem ceną wywoławczą powyższego samochodu.

 

 

 

Opis autobusu szkolnego:

 

 1. Data pierwszej rejestracji: 2000/06/26

   

 2. Data ważności badania technicznego: 2010/11/17

   

 3. Wskazanie drogomierza: 350 227 km

   

 4. Okres eksploatacji pojazdu (00/06/26-10/09/27): 123 miesiące

   

 5. Charakter wykorzystania: dowóz dzieci do szkoły

   

 6. Kolor lakieru: pomarańczowy

   

 7. Rodzaj autobusu: szkolny 2 drzwiowy

   

 8. Liczba osi / Rodzaj napędu/ Skrzynia biegów 2 / 4x2 / manualna

   

 9. Oznaczenie silnika: MAN D0824LFL09

   

 10. Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

   

 11. Pojemność / Moc silnika: 4580cm / 114kW (155KM)

   

 12. Doładowanie:  turbosprężarka

   

 13. Liczba cylindrów / Układ cylindrów: 4 / rzędowy

   

 14. Norma spalin: E2

   

 15. Rodzaj skrzyni biegów: manualna

   

 16. Opis zamontowanego w pojeździe ogumienia:

   

  Przednie lewe: 

   

  DUNLOP 255/70 R22.5 140/137M SP 160 TL (PRZÓD) 

   

  zużycie bieżnika: 95%

   

  Przednie prawe: 

   

  DUNLOP 255/70 R22.5 140/137M SP 160 TL (PRZÓD) 

   

  zużycie bieżnika: 80%

   

  Tylne LZ: 

   

  CONTINENTAL 255/70 R22.5 140/137M HDR TL (NAPĘD) 

   

  zużycie bieżnika: 50%

   

  Tylne LW: 

   

  CONTINENTAL 255/70 R22.5 140/137M HDR TL (NAPĘD) 

   

  zużycie bieżnika: 50%

   

  Tylne PZ: 

   

  CONTINENTAL 255/70 R22.5 140/137M HDR TL (NAPĘD) 

   

  zużycie bieżnika: 50%

   

  Tylne PW: 

   

  CONTINENTAL 255/70 R22.5 140/137M HDR TL (NAPĘD) 

   

  zużycie bieżnika: 50%

   

  Tylne lewe: 

   

  CONTINENTAL 255/70 R22.5 140/137M HDR TL (NAPĘD) 

   

  zużycie bieżnika: 50%

   

   

   

  III. Miejsce, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży.

   

  Autobus szkolny będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie Publicznej Szkoły podstawowej w Miastkowie Kościelnym przy ul. Szkolnej 8, od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 4 lutego 2011r. w godzinach od 8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku), szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (25) 751 12 85.

   

   

   

  IV. Wadium

   

  Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% wartości ceny

   

  wywoławczej tj.: 1 235zł (słownie: tysiąc dwieście trzydzieści pięć złotych 00/100), które należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 lutego 2011 r. do godz.: 9:45, gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy: BS Garwolin Oddział Miastków Kościelny
  48 9210 0008 0056 4834 2000 0040 z dopiskiem: „Sprzeda
  ż  autobusu szkolnego marki JELCZ o nr rej. WG 00545 .

   

  Wpłacenie wadium przelewem będzie uznane za skuteczne jeżeli w dniu otwarcia ofert środki będą na koncie Sprzedającego.

   

  Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (brak środków na koncie) spowoduje odrzucenie oferty.

   

  Dowód wniesienia wadium (oryginał lub kserokopia z podpisem za zgodność z oryginałem) winien być dołączony do oferty.

   

  Kasa Urzędu czynna jest w dni robocze w godzinach od 7: 00 do 14: 00.

   

   

   

  Utrata wadium:

   

  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy Oferent, który zaoferował najwyższą cenę zakupu uchyli się od zawarcia umowy kupna sprzedaży a także w przypadku nie wpłacenia kwoty (ceny) nabycia autobusu  zaoferowanej podczas przetargu, najpóźniej w terminie 4 dni od dnia otrzymania faktury.

   

   

   

  Zwrot wadium:

   

  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzuceniu oferty.

   

  V. Oferta

   

  Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

   

  1 ) Imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon, fax, NIP oraz PESEL lub Numer REGON,

   

  2 ) W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   

  3 ) Oferowaną cenę (nie mniejszą niż cena wywoławcza) za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu,

   

  4 ) wiadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,

   

  5 ) Dowód wniesienia obowiązującego wadium,

   

  6 ) Parafowany wzór umowy.

   

   

   

  Gmina Miastków Kościelny

   

  ul. Rynek 6

   

  08-420 Miastków Kościelny

   

  tel. (25) 684 16 32, fax (25) 754 40 07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  www.miastkowkoscielny.com.pl

   

   

   

  Oferta musi być sporządzona zgodnie ze wzorem, który można odebrać w siedzibie sprzedawcy w Miastkowie Kościelnym przy ul. Rynek 6, pok. 12 lub pobrać ze strony internetowej www.miastkowkoscielny.pl.

   

  Koperta powinna być oznaczona napisem:

   

  „Sprzedaż autobusu szkolnego marki JELCZ o nr rej. WG 00545 – nie otwierać.

   

   

   

  Zamkniętą kopertę zawierającą pisemną ofertę na zakup autobusu, wraz z dowodem wpłaty wadium, należy złożyć w terminie do dnia 8 lutego 2011r.  do godz. 9:45 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pok. 12.

   

  W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej liczy się data otrzymania oferty (data i godzina wpływu oferty).

   

   

   

  VI. Termin otwarcia ofert.

   

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2011 roku  o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pok. 13.

   

   

   

  VII. Odrzucenie oferty.

   

  1. Komisja prowadząca przetarg odrzuca ofertę jeżeli:

   

  1 ) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez  oferenta, który nie wniósł wadium.

   

  2 ) Zawiera cenę niższą niż cena wywoławcza.

   

  3 ) Nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

   

  4 ) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

   

   

   

  VIII. Inne informacje mające wpływ na zawarcie umowy.

   

  1 ) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi oferent – nabywca.

   

  2 ) Nabywca zobowiązuje się w terminie zgodnym z ustawą do podpisania umowy kupna-sprzedaży zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

   

  3 ) Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym jednak niż 4 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego (przedmiot sprzedaży zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) i nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

   

  4 ) Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

   

  5 ) Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

   

  6 ) W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi. W przypadku aukcji komisja przetargowa zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

   

  7 ) W załączeniu:

   

  o wzór formularza ofertowego,

   

  o projekt umowy sprzedaży,

   

  o ocena techniczna samochodu stanowiąca podstawę określenia ceny wywoławczej.

   

  8 ) Podstawa prawna prowadzonego przetargu: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe

   

  (Dz. U. Nr 114, poz. 761).

   

   

   

  Miastków Kościelny, dnia 21.01.2011r.

   

   

   

   

  Sporządziła:

   

  Wioletta Ulrich-Juś

   

  inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy strukturalnych

   

  tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32

   

  email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

   

   

   

   

   

   

   

   Załączniki:

   

  1. Oferta-umowa
  2. Opinia rzeczoznawcy

  Zatwierdził:

   

  Jerzy Jaroń

   

  Wójt Gminy Miastków Kościelny

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.