Ułatwienia dostępu

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego

Miastków Kościelny, dnia 2010-01-25

IZP. 3410/8/2009

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Przetargu nieograniczonego o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Przedmiot zamówienia:
„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer 407098-2009 z dnia 26.11.2009
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 7612-2010 z dnia 2010-01-11 r.

  Wójt Gminy Miastków Kościelny w imieniu Gminy Miastków Kościelny działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742). przekazuje wykonawcom treść zapytania skierowanego do zamawiającego wraz z wyjaśnieniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zapytanie 1
- W załącznikach SIWZ brak jest ilości ogrodzenia placu zabaw, wysokości ogrodzenia, liczby i wymiaru bram i furtek oraz ich projektowanego wyposażenia (samozamykacze, zamki, klamki itp. czy ogrodzenie projektowane jest na całym obwodzie placu zabaw, brak kolorystyki ogrodzenia?
- Prosimy o dokładne podanie długości i wysokości ogrodzenia, ilości bram, furtek jedno i dwuskrzydłowych, oraz ich szerokości i wysokości. Ponadto prosimy o informację w jakich pozycjach w kosztorysie należy ująć ogrodzenie placu zabaw?
Odpowiedź:
Długość ogrodzenia wynosi 55 mb, wysokość 1 m (dopuszcza się zastosowanie ogrodzenia o wysokości od 90 – 110 cm), należy zastosować jedną furtkę o szerokości 1 m lub szerszą, powinna być ona wyposażona w jedną klamkę i samozamykacz oraz jeden zamek na klucz. Ogrodzenie powinno mieć kolor zielony. Ogrodzenie placu zabaw zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 15.01.2010r. należy skalkulować w pozycji 2.13 – wycena własna – plac zabaw według opisu w kosztorysie (zakup + montaż) zaktualizowanego przedmiaru robót „Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego”, który stanowił załącznik nr 9 do tych wyjaśnień.
Zapytanie 2
- W załącznikach do SIWZ brak jest również powierzchni projektowanych schodów terenowych na skarpie, z jakiego materiału wykonać stopnice, podstopnice, spoczniki, w jaki sposób boki schodów łączą się z terenem skarpy (krawężniki, obrzeża – jakie?, palsady jakie? itp.) Jest niezgodność rzutu schodów na skarpie – zał. 7 do SIWZ z rys. przekroju schodów na skarpie – zał. 11 ile ma być stopni i podestów oraz o jakich wymiarach podesty?, jaka kolorystyka nawierzchni?
Odpowiedź:
Powierzchnię schodów należy obliczyć na podstawie wymiarów zamieszczonych w przekroju schodów przyjmując, że ich szerokość wynosi 3 mb a długość skarpy 6 mb, należy przyjąć rozmieszczenie z załącznika nr 11 oraz rzutu z góry z załącznika nr 12 do wyjaśnień z dnia 15.01.2010r. Skarpę ze schodami łączy murek oporowy tak jak to widać na w/w załączniku nr 12. Stopnice oraz spoczniki należy wykonać z kostki zaś podstopnice z obrzeża betonowego.


Wójt Gminy
Jadwiga Wojda


Do wiadomości:
1. Wszyscy uczestnicy postępowania.
2. A/a

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.