IZP. 272.2.38.2012 INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

31 lipiec 2012 00:00

INFORMACJA 

 

O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

DLA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 TYŚ EURO

 

 

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

 

Pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi księgowo – finansowej projektu pn:

 

„Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”

 

ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion”, osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.

 

 

 

Gmina Miastków Kościelny informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu do 14 tyś euro na: pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi księgowo – finansowej projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”, złożono następujące oferty:

 

 

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oferowana cena wykonania zamówienia
/wynagrodzenie miesięczne/

 

1

Kinga Miszta

zam. ul. Gąsowska 11

08-420 Miastków Kościelny

800 zł brutto

 

 

 

 

 

W efekcie postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty złożono jedną ofertę. Po przeanalizowaniu złożonej oferty stwierdza się, że oferta Pani Kingi Miszty spełnia postawione wymagania. W związku z powyższym z Panią Kingą Miszta zostanie podpisana umowa.

 

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.