IZP. 271.1.12.2011 Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina

16 grudzień 2011 08:38

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania:

dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowkoscielny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

      II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Szczegółowy opis pomocy dydaktycznych, które należy dostarczyć, stanowi załącznik Nr 4
pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej”

Placówki oświatowe, dla których zakupowane są  pomoce dydaktyczne :

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzegach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym

Publiczna Szkoła Podstawowa w Oziemkówce

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli    

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu

Zamówienie należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym do dnia 15 lutego 2012r.

Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  39162100-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Data zakończenia: 15 luty 2012r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:

III.1) WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

 

 

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

 

 

 

III. 3. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania       

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"
w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez Wykonawcę
a wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale II SIWZ.

III. 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"
w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez Wykonawcę
a wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale II SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"
w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez Wykonawcę
a wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale II SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"
w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez Wykonawcę
a wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale II SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY:

 

 

 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 PZP - wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

 

 

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3

III.5) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty - załącznik nr 1

W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo (pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę).

 

 

 

 

 

 

III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowkoscielny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, pok. Nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2011 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6,
08-420 Miastków Kościelny, pokój nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Osoby uprawnione do kontaktów:

Wioletta Ulrich-Juś

- inspektor ds. zamówień publicznych, funduszy strukturalnych

tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32

email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

SIWZ

Załącznik Nr 4

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.