IZP 271.1.9.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12 październik 2011 08:59

 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. z 2010 roku  Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2011/2012” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 
Usługi Sprzętowo-Transportowe

 

Wacław Gawryś

 

Przykory 10A

 

08-420 Miastków Kościelny

 

 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert.

 

 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy.

 

Zamawiający zawrze umowę  w sprawie zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie wcześniej niż 17.10.2011 roku.

 

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

 
Liczba punktów
w kryterium cena

1.

USŁUGI SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE

 

Wacław Gawryś

 

Przykory 10A
08-420 Miastków Kościelny

100,00

 

 

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%

 

 

 

1.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Do wiadomości:

 

 

 

1.       Wszyscy uczestnicy

 

postępowania

 

  1. a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.