ZP/3410/8/2009 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

18 luty 2010 11:57

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego


Miastków Kościelny, dnia 2009-02-18

IZP. 3410/8/2009 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: „MAGBRUK”
ul. Krótka 2
08-410 Wola Rębkowska

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert. 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 Pzp, i postanowieniami SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

1.

„IMBEER” s. c.
Jerzy Ratyński, Krzysztof Ratyński

ul. 11-go Listopada 9
07-100 Węgrów 

72

2.

„NOWBUD” J. Nowak,
A. Nowak Sp. J.

ul. Łapiguz 110 B
21-400 Łuków

44

3.

Konsorcjum

Lider: P.H.U. „TOWEMO”
Monika Szczygieł

MB7 Mariusz Brzozowski

ul. Żeromskiego 73
05-400 Otwock

ul. Szczecińska 7
05-400 Otwock

Oferta odrzucona

4.

Przedsiębiorstwo  Budowlano – Handlowe „ROLBUD”

Kolonia Unin 35B
08-400 Garwolin

Oferta odrzucona

5.

P.P.U.H. „PLAST - BET”

ul. Wolna 13 A
08-400 Garwolin 

91

6.

„MAGBRUK”

ul. Krótka 2
08-410 Wola Rębkowska

100

7.

„EKSPRES – BUD”
Bogdan Pruszyński

ul. Grochowska 219
04-077 Warszawa

Oferta odrzucona

 


Kryterium oceny ofert – cena 100%

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że odrzuca z udziału w postępowaniu ofertę:

I. Konsorcjum
- Lider: P.H.U. „TOWEMO” Monika Szczygieł
ul. Żeromskiego 73, 05-400 Otwock

- MB7 Mariusz Brzozowski
ul. Szczecińska 7, 05-400 Otwock

Uzasadnienie faktyczne: 
  Zamawiający stwierdza, że wykonawca nie uwzględnił w kosztorysie ofertowym na wykonanie przedmiotowego zadania pozycji:
KNNR 5 1302 02 – „ Badanie linii kablowej N.N. – kabel 3-żyłowy ”. 
  Zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca został zobowiązany do załączenia kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru robót przy czym cenę oferty należało obliczyć na podstawie dostarczonych przedmiarów robót i podaniu wartości podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
  Nie uwzględnienie w/w pozycji stanowi niezgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Przedmiar robót na podstawie którego należało sporządzić kosztorys ofertowy był załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z jej zmianami oraz stanowił jej integralną część.

Uzasadnienie prawne:
  Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II. Przedsiębiorstwo  Budowlano – Handlowe „ROLBUD”
Kolonia Unin 35B, 08-400 Garwolin

Uzasadnienie faktyczne: 
  Zamawiający stwierdza, że wykonawca nie uwzględnił w kosztorysie ofertowym na wykonanie przedmiotowego zadania pozycji:
Kalkulacja własna – „ Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna słupów oświetleniowych, kabli oświetleniowych i zasilających ”. 
  Zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca został zobowiązany do załączenia kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru robót przy czym cenę oferty należało obliczyć na podstawie dostarczonych przedmiarów robót i podaniu wartości podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
  Nie uwzględnienie w/w pozycji stanowi niezgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Przedmiar robót na podstawie którego należało sporządzić kosztorys ofertowy był załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z jej zmianami oraz stanowił jej integralną część.

Uzasadnienie prawne:
  Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III. „EKSPRES – BUD” Bogdan Pruszyński
ul. Grochowska 21904-077 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne: 
  Zamawiający stwierdza, że wykonawca nie uwzględnił w kosztorysie ofertowym na wykonanie przedmiotowego zadania następujących pozycji:
KNR 02-31-0403-03-00 – „ Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej ”,
KNR 02-31-0104-06-00 – „ Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm”,
KNR 5-08w 0902 05 – „ Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próby działania wyłącznika różnicowoprądowego – pierwszy ”,
KNR 5-08w 0902 06 – „ Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próby działania wyłącznika różnicowoprądowego – każdy następny ”,
KNR 5-08w 0902 03 – „ Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar rezystencji uziemienia – pierwszy ”,
KNP 13 1316 1 – „ Opryskiwanie trawników środkami chwastobójczymi – przygotowanie roztworu ”,
KNP 13 1316 2 – „ Opryskiwanie trawników środkami chwastobójczymi – oprysk ”,
KNR 221 323 4 ( 1 ) – „ Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,5 m, ziemia urodzajna ( humus ) ”,
KNR 221 323 5 ( 1 ) – „ Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,7 m, ziemia urodzajna ( humus ) ”.
  Zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca został zobowiązany do załączenia kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru robót przy czym cenę oferty należało obliczyć na podstawie dostarczonych przedmiarów robót i podaniu wartości podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
  Nie uwzględnienie w/w pozycji stanowi niezgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Przedmiar robót na podstawie którego należało sporządzić kosztorys ofertowy był załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z jej zmianami oraz stanowił jej integralną część.

Uzasadnienie prawne:
 
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Brak pozycji kosztorysowych uniemożliwia właściwą ocenę ofert ponieważ na cenę ogólną nie składają się wszystkie pozycje przedmiaru robót - nie została wyceniona całość zadania.
  Zamawiający nie miał możliwości poprawy błędów stwierdzonych w w/w ofertach zgodnie
z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, ponieważ byłby zmuszony wskazać ceny jednostkowe za wykonanie nieuwzględnionych pozycji. Takie działanie jest niedopuszczalne – jedynym podmiotem, który może wskazać w ofercie cenę realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części jest wykonawca.

  Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655,
z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742) - dział VI "Środki ochrony prawnej".


Wójt Gminy
Jadwiga Wojda

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy
postępowania
2. a/a


 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.