IZP/3410/8/2009 WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

15 styczeń 2010 11:43

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego

Miastków Kościelny, dnia 2010-01-15

IZP. 3410/8/2009

 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Przetargu nieograniczonego o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Przedmiot zamówienia:
„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer 407098-2009 z dnia 26.11.2009
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 7612-2010 z dnia 2010-01-11 r.


  Wójt Gminy Miastków Kościelny w imieniu Gminy Miastków Kościelny działając zgodnie z art. 38 ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742). przekazuje wykonawcom treść zapytania skierowanego do zamawiającego wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie 1
- Brak Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót budowlanych objętych zamówieniem?
Odpowiedź:
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Robót stanowią załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.
Zapytanie 2
- Brak rys. z przekrojami nawierzchni alejek w parku?
Odpowiedź:
Rysunek z przekrojami nawierzchni alejek w parku stanowi załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień.
Zapytanie 3
- Brak lokalizacji hydrantu p.poż do przeniesienia oraz istniejących urządzeń terenowych (studzienek itp.), przewidzianych do rozbiórki, brak w przedmiarach wyceny w/w robót?
- Czy regulacja studzienek i przestawienie hydrantu należy do tego zadania jeżeli tak to w której pozycji przedmiaru wycenić?
Odpowiedź:
Lokalizacja powyższych elementów widoczna jest na mapie do celów projektowych stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień. Wyżej wymienione prace zostaną wykonane w zakresie własnym wykonawcy.
Zapytanie 4
- Brak projektu ukształtowania terenu z rzędnymi istniejącymi i projektowanymi parku?
Odpowiedź:
Projekt ukształtowania terenu z rzędnymi stanowi załącznik nr 4 do niniejszych wyjaśnień.
Zapytanie 5
- Brak projektu murków oporowych i ich lokalizacji?
- Proszę podać kąt nachylenia skarpy i rysunek do wykonania skarpy w murkach oporowych i rysunek wykonania tych że murków?
Odpowiedź:
Projekt murków oporowych wraz z rysunkiem wykonania skarpy stanowi załącznik nr 5 do niniejszych wyjaśnień.
Zapytanie 6
- Brak projektu zagospodarowania terenu parku i placu postojowego na podkładzie mapy do celów projektowych?
Odpowiedź:
Projekt zagospodarowania terenu parku i placu postojowego na podkładzie mapy do celów projektowych stanowi załącznik nr 6 do niniejszych wyjaśnień.
Zapytanie 7
- Brak lokalizacji na rzucie projektu placu postojowego budynku gospodarczego, ciągu jezdnego, cieku pomiędzy parkingiem a drogą dojazdową, przekrój C-C?
Odpowiedź:
Lokalizacja wszelkiego rodzaju urządzeń i budynków widoczna jest na mapie do celów projektowych która stanowi załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień. Ciek wodny zaznaczony jest kolorem zielonym i widoczny jest na rysunku, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszych wyjaśnień.
Zapytanie 8
- Brak projektu ogrodzenia placu zabaw, ławek parkowych i koszy na śmieci?
- Z czego ma być wykonane ogrodzenie placu zabaw i w jakiej pozycji przedmiaru jest skalkulowane?
Odpowiedź:
Ogrodzenie placu zabaw, ławek parkowych, opisane zostało w uzupełnionym opisie technicznym który stanowi załącznik nr 8 do niniejszych wyjaśnień. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego o podobnych walorach estetycznych oraz parametrach wymienionych w powyższym opisie spełniające obowiązujące normy bezpieczeństwa. Ogrodzenie należy skalkulować w pozycji 2.13 – wycena własna – plac zabaw według opisu w kosztorysie (zakup + montaż) zaktualizowanego przedmiaru robót „Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego”, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszych wyjaśnień. Należy zastosować standardowe kosze parkowe, o parametrach wymienionych w przedmiarze robót.
Zapytanie 9
- Brak przekroju nawierzchni piaskowej placu zabaw oraz połączenia z nawierzchnią alejki z kostki brukowej?
Odpowiedź:
Przekrój nawierzchni piaskowej placu zabaw oraz połączenia z nawierzchnią alejek z kostki brukowej stanowi załącznik nr 10 do niniejszych wyjaśnień.
Zapytanie 10
- Brak przekroju schodów w terenie z kostki kamiennej nieregularnej łączących parking z parkiem?
- Proszę przedstawić rysunek schodów do wykonania na skarpie celem prawidłowej wyceny w przetargu?
Odpowiedź:
Projekt schodów stanowi załącznik nr 11 do niniejszych wyjaśnień.
Zapytanie 11
- Brak danych projektowych dotyczących wielkości (objętość pojemnika, wielkość podkładu, obwód pierśnicy, itp.) zaprojektowanych roślin do wbudowania na obszarze objętym zamówieniem?
- Jakie są parametry materiału roślinnego przewidzianego do nasadzeń?
Odpowiedź:
Parametry materiału roślinnego zostały zawarte w uzupełnionym opisie technicznym, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszych wyjaśnień.
Zapytanie 12
- Proszę o uściślenie co należy przyjąć do wyceny w opisie jest podany trawnik z darni, w przedmiarze trawnik z siewu?
- W przedmiarze wykazano wykonanie trawnika siewem, natomiast projekt przewiduje trawnik z rolki. Jakie jest faktyczne zapotrzebowanie zamawiającego?
- Trawnik z rolki w opisie, w przedmiarze do wysiania – proszę skorygować?
Odpowiedź:
Proszę o uwzględnienie trawnika z siewu tak jak to zostało zawarte w zaktualizowanym opisie technicznym który stanowi załącznik nr 8 do niniejszych wyjaśnień.
Zapytanie 13
- Proszę o uściślenie co należy przyjąć do wyceny w opisie jest pielęgnacja roczna, w umowie gwarancja 36 miesięcy, a w przedmiarze brak pielęgnacji?
- W projekcie umowy widnieje 36 miesięczny okres gwarancji. W przedmiarze nie jest zawarta pielęgnacja roślin w okresie gwarancji. Projekt przewiduje 12 miesięcy pielęgnacji roślin i trawnika. Jaki jest faktyczny okres pielęgnacji zieleni w okresie gwarancji?
- Przedmiar robót nie obejmuje pielęgnacji nasadzeń w okresie gwarancyjnym, w jaki sposób Zamawiający zamierza rozwiązać ten problem, aby zapewnić prawidłową pielęgnację roślin?
Odpowiedź:
Zakres zamówienia został objęty 36 miesięczną gwarancją prace pielęgnacyjne będą wykonywane przez firmę wyłonioną jako Wykonawca zamówienia na odrębne zlecenie i za odrębnym wynagrodzeniem ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Zapytanie 14
- Proszę o uściślenie co należy przyjąć do wyceny w projekcie występuje: 18 szt. drzew iglastych, 64 szt. drzew liściastych, 149 szt. krzewów iglastych i 356 szt. krzewów liściastych; w przedmiarze 325 szt. 99 szt. drzew i krzewów liściastych?
- Proszę o skorygowanie rozbieżności między opisem w projekcie, a przedmiarem robót: czy wszystkie wymienione w projekcie gatunki liściaste i iglaste należy wysadzić zgodnie z pozycjami 3.5, 3.6 przedmiaru?
Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć ilość sztuk drzew uwzględnioną w zaktualizowanym przedmiarze robót „Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego”, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszych wyjaśnień, zestawienie roślin zawarte zostało w uzupełnionym opisie technicznym który stanowi załącznik nr 8 do niniejszych wyjaśnień.
Zapytanie 15
- Proszę o uściślenie co należy przyjąć do wyceny jeśli przyjąć ilość sztuk drzew i krzewów wg projektu, to powierzchnia do korowania i rozłożenia geowłukniny będzie większa niż podana w przedmiarze?
- Proszę o wskazanie rabat do korowania w związku z podaną powierzchnią w przedmiarze robót i innymi powierzchniami rabat na rysunkach?
- W których miejscach i jaką techniką należy zastosować geowłukninę, geosiatkę?
Odpowiedź:
Powierzchnię do korowania i rozłożenia geowłukniny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót. Jej lokalizacja jest widoczna na rzucie który stanowi załącznik nr 12 do niniejszych wyjaśnień, technika jej zastosowania została opisana w uzupełnionym opisie technicznym który stanowi załącznik nr 8 do niniejszych wyjaśnień.
Zapytanie 16
- Czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy?
Odpowiedź:
Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonych przedmiarów robót, zgodnie ze zmianą SIWZ z dnia 11.01.2010r.
Zapytanie 17
- Czyją własność stanowią drzewa przeznaczone do karczowania, czy jest w jego posiadaniu pozwolenie na wycinkę?
Odpowiedź:
Drzewa stanowiły własność Zamawiającego i zostały objęte decyzją zezwalająca na ich wycięcie. Pozycja ta została usunięta z przedmiaru robót w związku z usunięciem drzew i krzewów w zakresie własnym Zamawiającego, zaktualizowany przedmiar robót „Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego” stanowi załącznik nr 9 do niniejszych wyjaśnień.
Zapytanie 18
- Co należy zrobić z drewnem i karpami po wycince (przedmiar nie przewiduje wywózki i składowania), czyją własnością będzie urobek?
Odpowiedź:
Odpowiedź na powyższe zapytanie wynika z odpowiedzi na zapytanie nr 17.
Zapytanie 19
- W przedmiarze i w projekcie nie jest zawarty ilościowy wykaz roślin z podziałem na gatunki i odmiany, jakie jest faktycznie zapotrzebowanie?
- Proszę o podanie wykazu ilościowego materiału szkółkarskiego z określeniem jakości wg obowiązujących norm dla poszczególnych gatunków. Czy nasadzenie bylin należy do tego zadania, jeżeli tak to gdzie jest skalkulowane?
Odpowiedź:
Wykaz ilościowy elementów parku i użytych roślin zawarty został w uzupełnionym opisie technicznym który stanowi załącznik nr 8 do niniejszych wyjaśnień. Nasadzeń należy dokonać zgodnie z opisem i przedmiarem robót. Byliny nie należą do zakresu tego zadania.
Zapytanie 20
- Jakie są wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót ogrodniczych?
Odpowiedź:
Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót ogrodniczych opisane zostały w uzupełnionym opisie technicznym który stanowi załącznik nr 8 do niniejszych wyjaśnień.
Zapytanie 21
- Do kogo należy usuwanie skutków dewastacji, kradzieży, skutków kataklizmu wykonanych prac, tj. urządzeń, placów zabaw i zieleni w okresie gwarancyjnym?
Odpowiedź:
Gwarancja nie obejmuje w/w elementów, nie będą one obciążały wykonawcy.
Zapytanie 22
- Czy ziemię kat. III w ilości 820 m3 urodzajną przywożoną do zagospodarowania zapewnia inwestor, poz. 1.19 i 1.20 przedmiaru?
Odpowiedź:
Ziemię zapewnia Wykonawca i należy ją skalkulować w pozycjach 1.9, 1.10 zaktualizowanego przedmiaru robót „Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego” który stanowi załącznik nr 9 do niniejszych wyjaśnień.
Zapytanie 23
- Proszę o przedstawienie rysunku techniczno – roboczego nasadzeń?
Odpowiedź:
Nasadzeń należy dokonać zgodnie wytycznymi zawartymi w uzupełnionym opisie technicznym który stanowi załącznik nr 8 do niniejszych wyjaśnień, rozmieszczenie roślin zawarte zostało na rzutach które stanowią załącznik nr 13 do niniejszych wyjaśnień.
Zapytanie 24
- Czy zamawiający zapewni ujecie wody niezbędne do realizacji nasadzeń i robót nawierzchniowych?
Odpowiedź:
Zamawiający udostępni ujęcie wody jednak wykonawca zobowiązany będzie do zainstalowania licznika i rozliczenia się z zamawiającym za zużytą wodę.
Zapytanie 25
- Przedmiar robót nie zawiera zabezpieczenia posadzonych wysokich drzewek, proszę o wyjaśnienia?
Odpowiedź:
Projektant nie przewiduje konieczności zabezpieczania wysokich drzewek, jeśli taka konieczność wystąpi zamawiający wykona zabezpieczenie w zakresie własnym.
Zapytanie 26
- Którędy zamawiający proponuje wywóz ziemi z robót ziemnych – 3000m3 i gdzie będzie składowany urobek, czy należy wykonać drogę do transportu i składowania urobku?
Odpowiedź:
Wszelkie roboty wykonywane będą w obrębie jednej działki, która przylega do drogi powiatowej, urobek wywożony będzie tą drogą na odrębną działkę zamawiającego, część urodzajnego urobku zostanie wykorzystana do uformowania wzniesień przekrój wzniesień stanowi załącznik nr 14 parametry wysokościowe wzniesień uwzględniono w odpowiedzi na zapytanie nr 4, Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonywania drogi dojazdowej.
Zapytanie 27
- Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie niezgodności przedstawionego projektu z przedmiarem robót, w którym to nie zostały ujęte elementy takie jak: krawężniki i obrzeża?
Odpowiedź:
Obrzeża dla alejek w parku zostały uwzględnione w przedmiarze robót „Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego”, przy przebudowie placu postojowego nie będzie konieczne zastosowanie obrzeży zaś konieczne będzie ustawienie krawężników które zostały uwzględnione w zaktualizowanym przedmiarze robót „przebudowa placu postojowego” który stanowi załącznik nr 15 do niniejszych wyjaśnień.
Zapytanie 28
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla słupów oświetleniowych stalowych na równoważne słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego do słupów oświetleniowych stalowych. Rozwiązanie równoważne powinno posiadać zbliżone walory estetyczne, jego konstrukcja powinna umożliwiać takie samo lub podobne podłączenie co w słupach zaproponowanych przez Zamawiającego, ponadto powinno spełniać wszystkie normy bezpieczeństwa. Zaproponowane słupy równoważne powinny być odporne na akty wandalizmu czy dewastacji.

Zakres zmiany jest następujący:
Zmienione zostały przedmiary robót stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Po dokonaniu uzupełnień zmieniła się liczba materiału roślinnego do nasadzenia, która została uwzględniona w zaktualizowanym przedmiarze robót „Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego” załącznik nr 9 oraz w uzupełnionym opisie technicznym załącznik nr 8 do niniejszych wyjaśnień.
2. W związku z nieuwzględnieniem w przedmiarach robót „przebudowa placu postojowego” krawężników, które są konieczne do prawidłowego wykonania przebudowy placu postojowego Zamawiający uwzględnił krawężniki w zaktualizowanym przedmiarze robót który stanowi załącznik nr 15 do niniejszych wyjaśnień.
3. Drzewa i krzewy stanowiące własność Zamawiającego i objęte decyzją zezwalająca na ich wycięcie zostały usunięte z przedmiaru robót w związku z usunięciem ich w zakresie własnym Zamawiającego, zaktualizowany przedmiar robót „Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego” stanowi załącznik nr 9 do niniejszych wyjaśnień.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert, kalkulacji należy dokonać zgodnie przedmiarami robót na podstawie których należy wykonać kosztorys ofertowy.

Wójt Gminy
Jadwiga Wojda


Załączniki:
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7 
- załącznik nr 8
- załącznik nr 9
- załącznik nr 10
- załącznik nr 11
- załącznik nr 12
- załącznik nr 13
- załącznik nr 14
- załącznik nr 15

Do wiadomości:
1. Wszyscy uczestnicy postępowania.
2. A/a

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.