Ułatwienia dostępu

PROCEDURA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO:

Krok 1

WARUNKI TECHNICZNE

W celu przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych.

Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu oraz oryginał kopii mapy zasadniczej lub mapy do celów projektowych w skali 1:500.

W przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez pełnomocnika konieczne jest pisemne upoważnienie ww. podmiotu dla pełnomocnika.

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym - Biuro Obsługi Klienta lub elektronicznie przez eBOK.

Wydanie warunków przyłączenia do sieci albo uzasadniona odmowa ich wydania odbywa się w terminie:

  • 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
  • 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach

W sprawach trudnych lub wymagających sprawdzenia urząd może przedłużyć terminy odpowiednio o 21 albo 45 dni.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich opracowania.

Za opracowanie warunków nie jest pobierana opłata.

Wniosek do pobrania w formacie pdf, eBOK.

Krok 2

UZGODNIENIE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

W okresie ważności wydanych przez warunków technicznych przyłączenia, należy zlecić wybranemu przez siebie projektantowi wykonanie rozwiązań technicznych tj. projektu technicznego przyłącza. Koszt w całości pokrywa Inwestor.

Opracowanie rozwiązań technicznych należy złożyć do uzgodnienia.

Do wniosku o uzgodnienie należy dołączyć 2 egzemplarze rozwiązań technicznych.

Po uzgodnieniu 1 egzemplarz zwracany jest osobie składającej wniosek.

Rozwiązania techniczne powinny zawierać:

  • Opis techniczny.
  • Warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym.
  • Wszelkie niezbędne uzgodnienia branżowe.
  • Decyzję na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
  • Projekt zagospodarowania działki lub terenu (w kolorze), sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych/kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczoną kolorem trasy przyłącza.
  • Profil podłużny przyłącza kanalizacyjnego (od podłączenia z siecią do budynku).
  • Szczegół połączenia z siecią kanalizacyjną.
  • Szczegół kanalizacyjnej studzienki połączeniowej.

W przypadku, gdy przedłożone do uzgodnienia rozwiązania techniczne są niekompletne lub opracowane zostały niezgodnie z warunkami technicznymi - rozwiązania zwracane są bez uzgodnienia.

Uzgodnienie projektu jest bezpłatne.

Krok 3

ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA ROBÓT

Inwestor w ciągu 3 lat od daty uzgodnienia rozwiązań powinien przystąpić do realizacji robót. W przypadku nie dotrzymania terminu należy zaktualizować rozwiązania techniczne wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi.

Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym lub elektronicznie przez eBOK zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót.

Do zgłoszenia niezbędne jest dołączenie kopii projektu zagospodarowania terenu z widocznym uzgodnieniem urzędu.

Krok 4     

NADZÓR NAD BUDOWĄ PRZYŁĄCZA

Po wykonaniu wykopów i ułożeniu rurociągów, przed ich zasypaniem, Inwestor/Wykonawca wykonujący roboty na zlecenie Inwestora zgłasza roboty do częściowego odbioru technicznego tj. robót ulegających zakryciu.

Podczas odbioru częściowego po wykonaniu wykopów i ułożeniu rurociągów - przed ich zasypaniem, sprawdzana jest poprawność wykonania przyłącza ze sztuką budowlaną oraz uzgodnionymi rozwiązaniami technicznymi.

Przed zasypaniem wykopów Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji wybudowanego przyłącza. Inwentaryzację Inwestor powinien dostarczyć w ciągu 3 miesięcy od dokonania odbioru częściowego.

Po zakończeniu wszystkich robót montażowych, zasypaniu wykopów oraz uporządkowaniu terenu Inwestor/Wykonawca zgłasza roboty do końcowego odbioru technicznego. Do odbioru końcowego wymagane jest przedłożenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i protokołu odbioru pasa drogowego - w przypadku robót w pasie drogowym.

Zgłoszenia o gotowości do odbiorów technicznych (częściowych lub końcowych) należy ustalać telefonicznie na 3 dni przed planowanym odbiorem. Ustalony termin należy dodatkowo potwierdzić na 1 dzień przed ustalonym terminem odbioru.

Z każdego z odbiorów sporządzany jest protokół. Protokół sporządzany jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują osoby uczestniczące. W przypadku wystąpienia usterek wpływających na poprawność funkcjonowania przyłącza, protokół nie jest sporządzany i strony ustalają nowy termin odbioru.

Krok 5

PODPISANIE UMOWY

Po otrzymaniu protokołu odbioru końcowego Inwestor składa wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków.

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.