11 czerwiec 2021 13:10

Dyrektor Publicznego Żłobka w Miastkowie Kościelnym ogłasza nabór dzieci na okres od 01.09 2021 r. do 31.08.2022 r.

 

Ubiegających się o przyjęcie dziecka do Żłobka proszeni są o wypełnienie wniosku wraz z załącznikami i złożenie go w placówce od 14.06.2021 r. do 15.07.2021r. w godzinach 8:00-15:00

Do Żłobka mogą być przyjęte dzieci które, ukończyły 20 tydzień życia, a nie skończyły 3 lat.

24 maj 2021 13:20

19 marzec 2021 14:02

KONTAKT

E-mail;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres;
Stołówka Gminna w Miastkowie Kościelnym
ul. Szkolna 8
08-420 Miastków Kościelnym

Tel: 506 582 534


GODZINY PRACY STOŁÓWKI GMINNEJ:
poniedziałek – piątek 7.00- 15.00

PRACOWNICY STOŁÓWKI GMINNEJ

KIEROWNIK
Agata Szerszeń

INTENDENT
Hanna Baran

KUCHARZ
Patrycja Głowacka

POMOC KUCHENNA
Agnieszka Kopa
Anna Barwicka
Anna Szubińska
Ewa Pleskot
Halina Szczygielska
Justyna Michalczyk
Karolina Barej
Monika Mika

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Jadłospis 20 - 23.07.2021 r..pdf)Jadłospis 20 - 23.07.2021 r..pdf 17 kB2021-05-14 13:44
Pobierz plik (ALERGENY.pdf)Informacja o alergenach 54 kB2021-03-19 14:08
Pobierz plik (INFORMACJA - JADŁOSPIS.pdf)Informacja o jadłospisie 71 kB2021-03-19 14:08
Pobierz plik (RODO 001.jpg)Obowiązek informacyjny 763 kB2021-03-19 14:07
Pobierz plik (sk(2019-6-7)0008.PDF)Statut Stołówki Gminnej w Miastkowie Kościelnym 249 kB2021-03-19 14:07
05 październik 2020 14:24

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1).Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gminy.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,

- pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, doc, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0

- niektóre linki są nieprawidłowo opisane

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym dołoży wszelkich starań aby zapewnić zgodność technologiczną strony z obowiązującymi normami oraz dobrymi praktykami.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest Sławomir Rusak, tel. 25 684 16 44, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

 1. Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym przy ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny
 2. Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Rynek z podjazdem dla wózków.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 4. Korytarz i pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach. W budynku nie ma windy.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie wejścia do budynku.
 6. Obok budynku wyznaczono miejsca parkingowe także dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego .
07 listopad 2019 13:22

Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej:

Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi priorytetowej IV  „Przejście na gospodarkę  niskoemisyjną”

Działania 4.2. „Efektywność energetyczna”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

Beneficjent - Gmina Miastków Kościelny

Całkowita wartość projektu wynosi: 1.260.561,69zł, w tym:

wkład Unii Europejskiej: 1.008.449,35zł

wkład własny: 252.112,34zł

Okres realizacji projektu: 19.01.2016 r. - 31.10.2020 r.

 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Zakres projektu:

 1. Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach:
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacja,
 • wymiana drewnianej stolarki okiennej,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja instalacji CO.
 1. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu:
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją nad częścią starą,
 • docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją nad częścią dobudowaną,
 • docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacja sali sportowej i łącznika,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja instalacji CO.
 • Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny:
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją nad budynkiem urzędu i kotłowni,
 • docieplenie stropodachu nad łącznikiem,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja instalacji CO wraz z wymianą pieca gazowego,
 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

 

Planowane efekty:

 • ograniczenie ilości zużycia zmniejszających się surowców naturalnych,
 • ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów do atmosfery,
 • ograniczenie ilości energii cieplnej potrzebnej do zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania w pomieszczeniach termo modernizowanych budynków,
 • ograniczenie ilości energii elektrycznej potrzebnej do zapewnienia oświetlenia termo modernizowanych budynków,
 • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej,
 • zapewnienie właściwej jakości powietrza dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny i użytkowników budynków objętych projektem.
07 listopad 2019 11:09

 

Projekt „Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”

Beneficjent - Gmina Miastków Kościelny

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi priorytetowej X  „Edukacja dla rozwoju regionu”

Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”

Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu wynosi: 223 640,00 zł, w tym:

wkład Unii Europejskiej: 178 912,00 zł

wkład własny: 44 728,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. - 30.06.2020 r.

 

Głównym celem Projektu jest stworzenie warunków wychowania przedszkolnego dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Gminie Miastków Kościelny poprzez adaptacje przedszkola, objęcie wsparciem terapeutycznym 2 dzieci niepełnosprawnych, uruchomienie ponadprogramowej oferty kształcenia specjalistycznego dla 111 dzieci oraz doskonalenie zawodowe dla 8 nauczycieli.

Projekt realizowany jest przez Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym.

Zadania w ramach projektu to:

 1. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - prace adaptacyjne i zakup wyposażenia,
 2. Specjalistyczne wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami,
 3. Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,
 4. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli przedszkola do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W związku z dostosowaniem istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami zaplanowano:

 • wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej (63 m2) na placu zabaw przy przedszkolu,
 • stworzenie sali Integracji sensorycznej wyposażonej w specjalistyczny sprzęt do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych odpowiadającym potrzebom dzieci niepełnosprawnych,
 • stworzenie pokoju terapeuty - przyjaznej, relaksacyjnej i kameralnej przestrzeni wraz z odpowiednim wyposażeniem.

W ramach Projektu planuje się zrealizować 192 godziny zajęć indywidualnych dla 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • zajęcia z elementami integracji sensorycznej - 64 godz.
 • zajęcia rewalidacyjne - 64 godz.
 • zajęcia logopedyczne - 64 godz.

oraz 640 godz. dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dla 111 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, będą to:

 • kółko teatralne - 128 godz.
 • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy - 128 godz.
 • zajęcia z elementami integracji sensorycznej - 128 godz.
 • zajęcia grafomotoryczne z elementami terapii ręki - 128 godz.
 • indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe dla 4 dzieci z opiniami o wczesnym wspomaganiu - 128 godz.

Dla wysokiego poziomu edukacji w ramach Projektu zaplanowano studia podyplomowe z integracji sensorycznej dla 1 nauczyciela oraz 3 szkolenia doskonalące dla 8 nauczycieli:

 • „Każdy może być aktorem” - 8 godz.
 • „Zabawy muzyczno-plastyczne i parateatralne we wczesnej edukacji” - 16 godz.
 • „Nauczanie polisensoryczne, czyli jak wykorzystać wszystkie zmysły przedszkolaka, aby stworzyć dziecku optymalne warunki do rozwoju” - 6 godz.
02 styczeń 2019 12:44
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pełnią dyżury
w Punkcie Konsultacyjnym w świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym, ul. Szkolna 5
w każdą pierwszą środę każdego miesiąca w godz. od 15.00 do 17.00

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1. Sławomir Rusak – Przewodniczący Komisji

2. Ks. Adam Turemka - Członek Komisji

3. Andrzej Seroczyński – Członek Komisji

4. Mieczysław Moch – Członek Komisji

5. Katarzyna Dadas – Członek Komisji

6. Ewa Salamończyk – Członek Komisji

7. Magdalena Kałaska – Członek Komisji


Komisja w ww. składzie została powołana Zarządzeniem nr 61/2018 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 19 grudnia 2019 r.


W ramach pracy punktu konsultacyjnego następuje:

• rozpoznawanie problemów zgłaszanych przez klientów,
• motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu, kierowania do specjalistycznego leczenia,
• motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmian szkodliwego wzoru picia,
• udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym,
• udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom,
• prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,
• rozpoznawanie zjawisk przemocy - udzielanie konsultacji dla ofiar przemocy,
• motywowanie sprawców przemocy do podjęcia terapii,
• gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.


Ważne!
Napoje alkoholowe zawierają etanol, który jest substancją psychoaktywną. Etanol oddziałuje na centralny układ nerwowy i bezpośrednio wpływa na funkcje mózgu. Efektem tego są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.

Uwaga, problem!
Człowiek zagrożony uzależnieniem zaczyna inicjować i organizować okazje do wypicia. Na uwagi bliskich i znajomych o przesadzaniu z alkoholem reaguje agresją i złością. Zaczyna pić w samotności, aby nie narażać się na negatywną reakcję środowiska.

Czy wiesz, że...?
Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo. Nie można się uzależnić w ciągu jednego dnia. Wystąpienie choroby poprzedzone jest okresem tzw. picia ryzykownego i szkodliwego.

Warto wiedzieć!
Nadmierne spożywanie alkoholu przez kobiety może być przyczyną występowania zaburzeń nastroju o charakterze lękowym i depresyjnym. U pijących kobiet ryzyko raka piersi jest zdecydowanie wyższe i wzrasta proporcjonalnie do ilości spożywanego alkoholu

 


PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Ośrodek Rehabilitacji MONAR GŁOSKÓW

woj. mazowieckie
Głosków, 08-412 Borowie
Tel. 025 681 64 24
Fax 025 681 64 24

http://www.monar-gloskow.com.pl/

 

Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przem/placowki-swiadczace-po

 

 
29 październik 2018 11:17

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie I o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (wybory_Miastkow.docx)wybory_Miastkow.docx 26 kB2018-10-29 11:17
19 wrzesień 2018 12:20

 

Projekt „Przedszkole naszych marzeń!”

Beneficjent - Gmina Miastków Kościelny

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”

Działania 10.1. „Edukacja ogólna i przedszkolna”

Poddziałania 10.1.4. „Edukacja przedszkolna”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu wynosi: 430.608,30zł, w tym:

wkład Unii Europejskiej: 344.486,64zł

wkład własny: 86.121,66zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.08.2019 r.

 

Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Miastków Kościelny poprzez utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych oraz uruchomienie ponadprogramowej oferty kształcenia specjalistycznego dla 100 dzieci i 6 nauczycieli.

Projekt realizowany jest przez Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym.

Zadania w ramach projektu to:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – zatrudnienie 4 osób.
 2. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – zakup wyposażenia.
 3. Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci.
 4. Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.
 5.  

Na potrzeby bieżącej działalności w ramach projektu zaplanowano zatrudnienie 2 osób na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego, 1 osobę na stanowisko pomocy wychowania przedszkolnego oraz 1 osobę na stanowisko pracownika administracyjnego.

 

 

W związku z utworzeniem 50 nowych miejsc w przedszkolu zaplanowano:

 • zakup mebli do sal i szatni,
 • zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania przedszkola m.in.: materiały biurowe, zestawy książek i zabawek,
 • organizacja placu zabaw – zakup sprzętu i środków trwałych umożliwiających jego utworzenie, atrakcyjność oraz możliwość zabawy wszystkich dzieci, w tym również niepełnosprawnych.

 

W ramach projektu planuje się zrealizować 512 godz. dla dzieci, będą to:

 • zajęcia plastyczne – sprzyjają aktywizowaniu myślenia oraz rozwoju samodzielności i pomysłowości – 128 godz.
 • zajęcia logorytmiczne – umożliwiają niwelowanie wad wymowy poprzez zabawę – 128 godz.
 • zajęcia muzyczno-ruchowe – są doskonałym sposobem na wyrażanie emocji, rozładowanie napięcia, uczą koncentracji i cierpliwości – 128 godz.
 • zajęcia gimnastyczne – umożliwiają korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się ich – 128 godz.

 

Dla wysokiego poziomu edukacji w ramach projektu zaplanowano 5 szkoleń doskonalących/warsztatów dla 6 nauczycieli:

 • „Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss” – 30 godz.
 • „Edukacja przez ruch” – 10 godz.
 • „Wykorzystanie metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi” – 10 godz.
 • „Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna I i II stopień” – 15 godz.
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” – 20 godz.

 

 

27 sierpień 2018 12:59

WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM KOMITETÓW WYBORCZYCH

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.