Co warto wiedzieć o segregacji odpadami na terenie gminy Miastków Kościelny

26 marzec 2018 09:30

GOSPODARKA ODPADAMI

 

 • Odpady z terenu Gminy Miastków Kościelny odbiera firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin
 • Odpady komunalne należy przygotowywać do odbioru w pojemnikach przystosowanych do obsługi przez śmieciarkę lub w workach o pojemności 60 l -120 l.
 • Odpady należy segregować zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 • Baterii, akumulatorów oraz sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych – są to odpady niebezpieczne. Można je oddać w punktach ich zakupu lub w PSZOK (punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).
 • Przeterminowane leki należy wyrzucać do pojemników w aptekach lub w PSZOK.

 

Mieszkańcy sami wyposażają swoje nieruchomości w pojemniki i worki.

W dniu odbioru odpadów  muszą być one wystawione przed posesję od godziny 07:00 lub musi być zapewniony dostęp do altan śmietnikowych od strony drogi, ulicy.

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  (PSZOK) zlokalizowany jest na ul. Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym przy gminnej oczyszczalni ścieków.

W punkcie przyjmowane są:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe,

6) zużyte opony,

7) popiół. 

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE

Właściciel nieruchomości lub jej użytkownik zobowiązany jest do złożenia deklaracji w  ciągu 14 dni od wystąpieniu jednej z przesłanek:

― zamieszkaniu na terenie naszej gminy,

― powstaniu odpadów komunalnych.

Składający deklarację dokonuje obliczenia miesięcznej opłaty za odpady komunalne:

 1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych należy uwzględnić liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiednią stawkę opłaty:

- jeżeli osoba będzie prowadzić segregację odpadów stawka od osoby wynosi 11 zł;

- jeżeli osoba będzie oddawać wyłącznie odpady zmieszane - stawka od osoby wynosi 22 zł.

Kwota opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych określona zostaje przez mieszkańca w momencie składania deklaracji i  obowiązuje do czasu zmiany deklaracji lub zmiany stawki na terenie gminy Miastków Kościelny.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W szczególności zgłaszać należy:

- zamieszkanie nowej osoby (np. po zawarciu związku małżeńskiego);

- wyprowadzenie się osoby (należy dołączyć dokument potwierdzający opłacanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej Gminie);

- urodzenie dziecka;

- śmierć osoby;

- zmianę adresu zamieszkania osoby/osób;

- zamieszkanie w domu niezamieszkałym dotychczas;

- zamieszkanie w nowym budynku (niezależnie od tego czy został on oddany do użytku czy też nie);

- użytkowanie nieruchomości na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;

Zgłoszenie następuje poprzez podpisanie nowej deklaracji wraz z  wyjaśnieniem, co jest przyczyną zmiany danych.

 

Jeśli nastąpi zmiana stawki, wówczas Urząd poinformuje mieszkańca o wysokości nowej stawki i kwocie nowej miesięcznej opłaty.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w następujących  terminach:

 1. za miesiące styczeń, luty i marzec - do 31 marca;
 2. za miesiące kwiecień, maj i czerwiec - do 30 czerwca;
 3. za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień - do 30 września;
 4. za miesiące październik, listopad i grudzień – do 31 grudnia.
 5. Wpłat dokonujemy :
 • na indywidualny numer konta,
 • w kasie Urzędu Gminy
 • lub na podany poniżej nr rachunku bankowego:

31 9210 0008 0056 4834 2000 0540

BARDZO WAŻNE!

ZAŁOGI POJAZDÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ZOSTAŁY ZOBOWIĄZANE DO PROWADZENIA KONTROLI ODBIERANYCH ODPADÓW W ZAKRESIE POPRAWNOŚCI PROWADZENIA ZADEKLAROWANEJ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

Przypadki braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, pomimo jej zadeklarowania oraz niewłaściwe prowadzenie segregacji odpadów będzie zgłaszane przez Wykonawcę do Urzędu Gminy Miastków Kościelny, w celu wszczęcia postępowania nakładającego podwyższenie opłaty.

UWAGI DOTYCZĄCE PRACY FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY (NP. O NIEODEBRANIU ODPADÓW) NALEŻY ZGŁASZAĆ DO URZĘDU GMINY NAJPÓŹNIEJ W TERMINIE 2 DNI ROBOCZYCH OD DNIA OSTATNIEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

Dokumenty do pobrania:

 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Harmonogram wywozu odpadów w 2018 r.;
 • Informacja jak prawidłowo segregować odpady;

 

 

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.