Ogólna charakterystyka

Gmina Miastków Kościelny jest gminą wiejską leżącą w województwie mazowieckim, w północno-wschodniej części powiatu garwolińskiego. W latach 1975–1998 gmina pod względem administracyjnym należała do dawnego województwa siedleckiego.

Jej powierzchnia wynosi 85,24 km2, co stanowi 6,64 % powierzchni powiatu garwolińskiego. Zamieszkuje ją 5101 osób rozmieszczonych w 16 miejscowościach wiejskich: Miastków Kościelny, Brzegi, Glinki, Kujawy, Kruszówka, Oziemkówka, Przykory, Ryczyska, Stary Miastków, Wola Miastkowska, Zabruzdy Kolonia, Zasiadały, Zgórze, Zwola, Zwola Poduchowna. Poniższa tabela przedstawia tendencje demograficzne gminy:

Tendencje demograficzne gminy 

Rok

1950

1960

1970

1978

1988

1998

2003

2008

2009

2010

2011

2012

Liczba ludności

6 283

6 229

5 870

5 506

5 544

5 239

5 127

5 165

5151

5101

5101

5029


Miastków Kościelny jest gminą typowo rolniczą. Rolnictwem w ramach własnego gospodarstwa zajmuje się tu co najmniej 70 % pracujących. Około 20 % ludności pracuje dodatkowo w usługach bądź przemyśle, a około 10 % pracuje wyłącznie poza swoim gospodarstwem domowym. W chwili obecnej na terenie gminy funkcjonuje 2100 gospodarstw rolnych. Poniższa tabela obrazuje ilości gospodarstw rolnych pod względem wielkości:

Ilości gospodarstw rolnych pod względem wielkości

Do 1 ha

1-3 ha

3-5 ha

5-7 ha

7-10 ha

10-15 ha

15-20 ha

Powyżej 20 ha

725

536

336

251

164

45

28

15

Powierzchnia użytków rolnych na terenie gminy wynosi  80% ogólnej powierzchni, co jest najwyższym wskaźnikiem w powiecie garwolińskim. W zasiewach dominują: zboża, ziemniaki i warzywa. Uzyskane plony w przeliczeniu na 1 ha upraw kształtują się na poziomie średniej krajowej.

Biorąc pod uwagę sytuację mieszkaniową w gminie Miastków Kościelny, posiada ona korzystniejsze niż w powiecie garwolińskim wskaźniki zagęszczenia mieszkań i tak jedną izbę przypada na 1,18 osoby. W przeliczeniu na metry na jedną osobę przypada 18,8 m2. Wysoki odsetek budynków mieszkalnych bo około 24 % stanowią mieszkania wybudowane przed 1945 rokiem, a więc stare i często wymagające remontu bądź gruntownej modernizacji. Poziom wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje i urządzenia plasuje się na średnim poziomie w powiecie garwolińskim.

Jakość życia mieszkańców gminy nie dobiega od warunków występujących w innych gminach rolniczych województwa mazowieckiego. Gmina posiada dobry układ komunikacyjny. Jako dobre należy uznać warunki zasilania energetycznego. Gmina posiada zbiorowy systemem wodociągowy, który w chwili obecnej obejmuje około 98 % jej powierzchni.

W bardzo dużym stopniu rozwój gminy nastawiony jest na inwestycje służące wspieraniu ekologii. Do zadań takich należy przede wszystkim rozbudowa istniejącego sytemu kanalizacji sanitarnej. Po zakończeniu inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej podjęto działania mające na celu wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.

W 2007 roku zakończyła się inwestycja polegająca na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Miastkowie Kościelnym.

 • Równiny Garwolińskiej, która należy do makroregionu Niziny Środkowo-mazowieckiej;
  • Wysoczyzny Żelechowskiej, która należy do makroregionu Niziny Południowo-podlaskiej.

Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 60 osób na 1 km 2, co stanowi średnie zaludnienie dla obszarów wiejskich.

Gmina Miastków Kościelny graniczy z następującymi gminami:
• Od północy z gminą Borowie,
• Od południa z gminą Żelechów,
• Od Zachodu z gminą Górzno,
• Od wschodu z gminą Stoczek Łukowski i Wola Mysłowska w pow. Łuków woj. lubelskie.

Gmina Miastków Kościelny położona jest na obszarze trzeciorzędowego głównego zbiornika wód podziemnych  „ Subniecka warszawska – część centralna” o zasobach dyspozycyjnych 0,10 l/s/km 2.

Pod względem rzeźby terenu, obszar gminy jest mocno urozmaicony, wysokość waha się od około 140 m n.p.m. do ponad 205m n.p.m. Gwałtowniejsze różnice wysokościowe występują zwłaszcza w okolicach Ryczysk i Zwoli Poduchownej, gdzie na niewielkiej odległości teren wznosi się od 150 m n.p.m. do 190 m n.p.m.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie:

 • budynku oczyszczalni ścieków wraz z wymaganym wyposażeniem technologicznym umożliwiającym proces oczyszczania ścieków,
  • wykonaniu 8103 m kanału grawitacyjnego,
  • wykonaniu 2526 m  kanału tłocznego,
  • wykonaniu 6 pompowni ścieków,
  • oraz wykonaniu około 200 przyłączy kanalizacyjnych.

Nowoczesna oczyszczalnia spełnia wszelkie normy wynikające z prawa krajowego jak również wspólnotowego. W tym samym roku w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono również wykonawcę dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Zwola, Stary Miastków oraz Oziemkówka. Stopień zaawansowania prac jest zgodny z zakładanym harmonogramem. W 2008 roku uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej o długości 7 km, którą objęta zostanie miejscowość Zwola. Ponadto opracowywane są kolejne 2 projekty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej, dla kolejnych miejscowości wchodzących w skład aglomeracji Miastków Kościelny.

Gmina jest podłączona do sieci gazu ziemnego. Stopień zgazyfikowania gminy wynosi w chwili obecnej 50 %. Łączna długość sieci gazowej przebiegającej przez teren gminy wynosi 42,5 km. Źródłem zasilania jest gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 Puławy-Warszawa. Sieć gazowa średniego ciśnienia uwzględnia możliwość dostawy gazu odbiorcom do celów komunalno-bytowych i grzewczych oraz do celów usługowych i obsługi gospodarstw rolnych.  Gmina nie posiada zorganizowanych systemów zasilania w ciepło. Ogrzewanie obiektów zabezpieczają paleniska indywidualne oraz niewielkie kotłownie lokalne. Obiekty oświatowe oraz użyteczności publicznej ogrzewane są głównie poprzez nowe kotłownie olejowe i gazowe.

Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe (w Miastkowie Kościelnym, Zgórzu, Brzegach i Zwoli) oraz gimnazjum i przedszkole w Miastkowie Kościelnym. W związku ze zmniejszającą się liczbą narodzin nie występuje potrzeba rozbudowy bazy oświatowej.

W miejscowości gminnej znajduje się ośrodek zdrowia. Działają także dwa gabinety prywatne: ginekologiczny i stomatologiczny.

Sieć usług handlowych jest dość dobrze rozwinięta. Na terenie gminy funkcjonuje 36 sklepów, głównie z artykułami spożywczymi. Z większości specjalistycznych usług i handlu mieszkańcy gminy korzystają najczęściej w pobliskim Garwolinie.
Jednym z mankamentów jest niska lesistość gminy wynosząca 16 % przy średniej krajowej wynoszącej 27 %. Cennym elementem  środowiska przyrodniczego jest również dolina rzeki Wilgi, stanowiąca ciąg ekologiczny związany z Nadwiślańskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Teren gminy posiada również atrakcyjne dobra kultury, takie jak zabytkowe obiekty sakralne w Miastkowie Kościelnym i Zwoli czy Zespół pałacowo-parkowy w Miastkowie Kościelnym. Wstępują tu również liczne stanowiska archeologiczne

 

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.