13 wrzesień 2012 00:00

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

 

13 wrzesień 2012 00:00

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ  

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny 

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )

13 wrzesień 2012 00:00

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ  

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny 

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )

24 sierpień 2012 00:00

IZP.271.14.5.2012    

 

W związku z zapytaniami w sprawie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.: Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e –Inclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) w odpowiedzi na pytania informuję:

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.