21 luty 2022 13:37

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny.

link do artykułu

http://www.gops.miastkowkoscielny.pl/aktualnosci/101-konsultacje-spoleczne-gminny-program-wspierania-rodzinny

17 luty 2022 10:40

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy,

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miastków Kościelny za 2021 r.,

7. Informacja o zobowiązaniach pieniężnych wsi za 2021 r.,

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2022-2030,

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

11. Wnioski i oświadczenia radnych,

12. Sprawy różne,

13. Zamknięcie XLIV Sesji Rady Gminy.

 

16 grudzień 2021 09:42

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 14.30 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy, zwołana na wniosek Wójta Gminy Miastków Kościelny, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), z następującym porządkiem obrad:

15 grudzień 2021 14:44
Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie w załączeniu przesyła pismo dotyczące zamknięcia drogi powiatowej
Nr 1333W Borowie - Wola Miastkowska - Miastków Kościelny w miejscowości Wola Miastkowska
07 grudzień 2021 08:33

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

10 listopad 2021 11:37

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 19 listopada 2021 r. (piątek) o godz. 15.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XL Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

10 listopad 2021 11:35

Gmina Miastków Kościelny w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.